olvasotabor
Menü
 
Nyári olvasótábor
 
Erich Kästner vetélkedők
 
Á-ról a Bé-re
 
Útbaigazítás
 
Kedvenceim
 
Közhasznúsági jelentések

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

   

 
Alapító okirat

A „Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány

 (Stiftung „Mit Büchern für unsere Muttersprache)

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

 (Pécs, 2006. március 7.)

 

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,

 

mely létrejött Pécsett 1991. január 31-én alapított és a Baranya Megyei Bíróságnál 127. sorszám alatt nyilvántartásba vett „Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány (székhely : 7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.) alapító okiratának az 1998 október 22-i, a 2004. október 17-i és a 2006. március 7-i módosítás szerinti változtatásokkal egységes szerkezetben. (A módosítások dőlt betűvel jelezve)

 

1. Az Alapítvány neve:

 

„Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány

Stiftung „Mit Büchern für unsere Muttersprache”

 

2. Az Alapítvány székhelye:

 

7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.

 

3. Az Alapítvány működésének hatóköre:

 

Dél-Dunántúl

 

4. Az Alapítvány közhasznú céljai és tevékenységei:

 

 Az Alapítvány célja :

 

- a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megőrzése és továbbadása,

 - a  nemzetiségi identitás kialakítása, erősítése

 - a hazánkban élő németség irodalmának, művészeti alkotásainak valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv- és könyvtárhasználatra építve,

 - az anyaországgal és a környező országokban élő németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása anyanyelvi környezetben. illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken,

 - a hazánkban élő németség kulturális-közművelődési érdekeinek szolgálata,

 - a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti  kulturális értékközvetítés

 - együttműködés az Alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel

 

Az Alapítvány alapfeladatai:

 

- évente német nemzetiségi olvasótábor szervezése,

 - évente német  szavalóverseny szervezése,

 - cserelátogatások szervezése a német nyelv gyakorlása, kulturális kapcsolatok építése  céljából.

 

Az Alapítvány a fentiek szellemében a Tv. 26. § c pontja szerint az alábbi tevékenységet folytatja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítés céljából:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

19. euroatlanti integráció elősegítése,

20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;

 

Az Alapítvány céljai elérése érdekében támaszkodik a helyi gyermek és ifjúsági intézményekre, valamint együttműködik az önkormányzatokkal, valamint más intézményekkel és társadalmi szervezetekkel.

 5. Az Alapítvány közvetlen politikamentessége

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét az 1997. évi CLVI törvény (a továbbiakban  Tv) . 3. §-a szerinti  „közhasznú” szervezetként  kéri.

 6.  Az alapítvány gazdálkodása és szolgáltatásainak igénybevétele

Az Alapítvány nyitott,  minden magyar és külföldi állampolgár,  jogi személy, illetve bel- és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, azokat támogatni kívánja. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az Alapítvány külön tagsággal nem rendelkezik.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

Az Alapítvány a célok megvalósulása érdekében első sorban a következő célokra nyújt támogatást:

a. német anyanyelvi tábor és versenyek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges feltételek biztosítására,

b. a tábor során szervezett közös programok finanszírozására,

c. a szervezők és előadók tiszteletdíjára és útiköltségére,

d. a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek  jutalmazására,

e. évközi tábori találkozók előkészítésére és lebonyolítására,

f. a cserekapcsolat programjainak finanszírozására.

Az alapító kijelenti, hogy messzemenően támogatja - az alapítvány céljára rendelt vagyonon túl - az Alapítványt, segítséget nyújt a programok dologi és személyi feltételeinek biztosításához a programok szervezése és működtetése során.

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételét és módját.

Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Alapítvány váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 7.  Az Alapítvány szervezete

Az Alapítvány tevékenységét öt tagú kuratórium irányítja, amely a legfőbb döntést hozó és képviselő szerv.

 A kuratórium tagjai:

- Lászlóné Bauer Nóra

- Kukai Rozália

- Hábel János

- Surján Miklós

- Berta Erzsébet

 Az Alapítvány elnöke és képviselője Lászlóné Bauer Nóra  kuratóriumi tag.  Az elnök ellátja az Alapítvány képviseletét, felügyeli gazdálkodását.  Az Alapítvány hatóságok előtti képviseletét jogi végzettségű megbízottjára is átruházhatja.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult banki aláíró

Lászlóné Bauer Nóra és Surján Miklós, mint első helyen aláírásra jogosult, valamint Kukai Rozália, mint második helyen aláírásra jogosult.

A kuratórium tagjai tudomásul veszik, hogy a Tv. 9. szakasz (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet megszűntét  követő  két  évig  nem  lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8. A kuratórium  működése

A kuratórium feladatai :

- az Alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetése

- meghatározza az Alapítvány gazdálkodását, illetve minden évben az Alapítvány céljára fordítható vagyon összegét

- kuratórium a hatályos jogszabályok és a jelen alapító okirat keretei között végzi tevékenységét, amely az Alapítvány céljait megvalósító, az Alapítvány vagyonát kezelő és az Alapítványt képviselő tevékenységből áll.

- a kuratórium folyamatosan gondoskodik az alapítványi vagyon növeléséről.

- a kuratórium a vagyonnal történő gazdálkodás során biztosítja, hogy a vagyon teljes egészében ne kerülhessen felhasználásra.

Az Alapítvány kuratóriuma évente legalább egy alkalommal ülésezik.  Az alapítvány képviselője szükség szerint rendkívüli ülést is összehívhat, amennyiben azt legalább három kuratóriumi tag a napirend megjelölésével indítványozza. Az évi rendes ülést minden év nov. 15. napjáig az Alapítvány képviselője hívja össze. Az Alapítvány képviselője a kuratóriumi ülés napirendi pontjait és pontos idejét legalább az ülés időpontját megelőző nyolc nappal írásban közli a tagokkal. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes,  hogyha a kuratóriumi tagok legalább kétharmada az ülésen megjelent, a kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség esetén az alapítvány képviselőjének a szava dönt. Az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyonról a kuratórium kétharmados szótöbbséggel határoz.

A kuratóriumi ülés határozatképtelensége esetén az üléstől számított 8 napon túli időpontra az eredeti napirenddel új ülést kell összehívni, mely ülés a megjelent kuratóriumi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A kuratórium ülései nyilvánosak, az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása nyílt szavazással történik.

Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörében tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A kuratórium üléseiről írásos jegyzőkönyv készül. A kuratórium döntéseiről „Határozatok” megnevezésű nyilvántartást kell vezetni. A határozatokat éves viszonylatban sorszámmal kell ellátni. A határozatok tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyének és számarányának az írásos határozatból megállapíthatónak kell lennie.

Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 A kuratórium tevékenységi körével összefüggő döntéseket, valamint az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját az érintettekkel illetve a lakossággal az Alapítvány az Új Dunántúli Napló és a Palatábla című folyóirat útján közli.

Az Alapítvány működésével, beszámolóival illetve közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratokba, valamint a közhasznúsági jelentésbe kérelemre bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet, ezt a jogot az Alapítvány képviselője biztosítja.

A kuratórium tagjai kurátori teendőiket személyesen végzik.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § B.’.) élettársa,  (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján

 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 9. Az Alapítványnál létrehozandó felügyelő szerv szükségessége.

Az Alapítványnál a Tv. 10. § (1) bekezdése alapján a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozására szükség nincsen, mivel az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot meghaladná, az alapító köteles  három tagú felügyelőszervet kijelölni a tagok nevének, születési évének és lakcímének felsorolásával a működés legfontosabb kérdéseinek valamint az összeférhetetlenségnek és a Tv. 11. §-ban foglaltaknak a  szabályozásával.

10.  Az Alapítvány felügyelete

Az Alapítvány feletti adóellenőrzést a székhely szerinti adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

11. Az alapítványtevő tájékoztatása

Az Alapítvány kuratóriuma köteles legalább évente tájékoztatni az alapítványtevőt illetve jogutódját az alapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről. Az alapító a Ptk. 74/B § (3. bek) alapján új kuratóriumot jelöl, ha a kuratórium a tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványra vonatkozó rendelkezéseit ,valamint a  közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratot az alapító nyilvántartásba vétel végett

a Baranya Megyei Bíróságnak megküldi.

 Pécs, 2006. március 7.

 

                                                                    Kalányos Katalin

                                                         a Csorba Győző Megyei Könyvtár

                                                                          igazgatója

 

 

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tehetségbúvár

Tehetségbúvár

„Tizenkét éves korom körül azt gondoltam magamról, hogy zseni vagyok, csak senki nem veszi észre.”
     
John Lennon

 
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
 
Mennyi?
Indulás: 2007-10-26
 
Támogatóink, partnerek
 
Linksammlung
 
Kulturális Kerekasztal
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!    *****    READ&SPEAK BLOG-Könyvek,filmek,sorozatok-Read&Speak Blog-rsblog.hu